Disclaimer

Ondanks alle zorg en aandacht die het babyoverzicht.nl aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke, beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van babyoverzicht.nl. Babyoverzicht.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel, waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.